כללי השתתפות בתחרויות ברשתות החברתיות

DRIVER מתכבדת להזמינך להשתתף, בתחרויות שתיערכנה מעת לעת בדף ה-Facebook של DRIVER אשר כתובתו: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­www.facebook.com/driverappil ובפרופיל ה-Instagram של DRIVER בכתובת: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ www.instagram.com/driver.il והכל בכפוף לתנאים ולכללים הבאים:

התחרויות המפורסמות בדף ה-Facebook ובדף ה-Instagram של DRIVER יהיו כפופות לתנאים נוספים (להלן: "התנאים הספציפיים"). יודגש כי התנאים הספציפיים יהיו בהתאם לתנאי התחרות וכי כל מונח שאינו מוגדר בתנאים הספציפיים יקבל את המשמעות אשר ניתנה לו בתנאי התחרות. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי התחרות לבין הוראות התנאים הספציפיים יגברו התנאים הספציפיים, אלא אם צויין אחרת במפורשות.
אנא קרא את התנאים בקפידה. השתתפותך בתחרויות מהווה הסכמתך לתנאי התחרויות ופוטרת את DRIVER ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין, עם התחרויות, בלא יוצא מן הכלל. מובהר כי תנאי התחרויות המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומיועדים לשני המינים.
Facebook ו-Instagram לא תהיינה אחראיות לכל נזק או הפסד שנגרמו לך או לכל אדם אחר כתוצאה מהשתתפותך בתחרויות או בקשר אליהן. התחרויות אינן מופעלות בחסות, אינן נתמכות, אינן מנוהלות או מפוקחות ואינן קשורות בכל צורה ואופן לא ל-Facebook ולא ל-Instagram מלבד בדרך של פרסום בהם.

כשירות

על כל משתתף אשר מעוניין להגיש מועמדות ולהשתתף בתחרויות:
– לנהל חשבון פרטי ב- Facebook שנמצא בשימושך האישי בלבד (חשבון Facebook של יחיד ולא חברה ו/או קבוצת אנשים, ואשר אינו משמש למטרה עסקית ו/או שיווקית ו/או פרסומית ו/או כל מטרה אחרת שאינה חשבון פרטי כמפורט).
– לנהל חשבון פרטי ב- Instagram שנמצא בשימושך האישי בלבד (חשבון Instagram של אדם יחיד ולא חברה ו/או קבוצת אנשים, ואשר אינו משמש למטרה עסקית ו/או שיווקית ו/או פרסומית ו/או כל מטרה אחרת שאינה חשבון פרטי כמפורט).

עובדי DRIVER וקרובי משפחתם מדרגה ראשונה ו/או עובדי חברות פרסום או שיווק המעניקות שירותים ל DRIVER, אינם כשירים להשתתף בתחרויות.

מתווה התחרויות
א. מתווה כל תחרות יפורסם בפוסט בדף ה- facebook או דף ה-Instagram של DRIVER, לפי העניין ויתאר את התחרות הרלוונטית.
ב. מתווה התחרות יכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:
­- תקופת התחרות (לרבות מועד תחילה וסיום, ומועדים נוספים החשובים לתחרות, ככל שישנם)   
– מס' הזוכים;

-אופן הזכיה;
– תנאי הכשירות;
– הקריטריונים לזכייה בתחרות
– הפרס (לרבות שווי הפרס, תיאור הפרס, ומועד אחרון למימוש) (להלן: "הפרס").

הפוסט שייבחר, על פי הכרעת השופטים כפי שיפורט להלן, יזכה את המשתתף בפרס.

מובהר, כי כל משתתף רשאי להעלות יותר מפוסט אחד, אולם בכל מקרה צוות השופטים, יבחן כל פוסט בנפרד במסגרת התחרות, וללא כל קשר לכמות הפוסטים שהעלה המשתתף.
בתום התחרות, צוות השופטים, שיורכב על ידי אנשי DRIVER (להלן: "השופטים"), יבחר על פי קריטריוני הזכייה את הזוכים בפרס.
ההודעה למשתתפים הזוכים תתבצע באמצעות הודעת Facebook ו/או Instagram אישית שיקבלו הזוכים, עד למועד שיפורסם.

הכרעת השופטים
השופטים יהיו המחליטים הבלעדיים בכל הקשור לתחרויות, ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד השופטים ו/או DRIVER ו/או מי מטעמה בעניין זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השופטים רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול כל משתתף ו/או לפסול את זכייתו בתחרות ו/או למחוק כל פוסט, אם הוא מכיל תוכן פוגעני ו/או מעליב ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או בוטה יתר על המידה ו/או אינו הולם את התחרות ו/או בניגוד לאמור בתנאי התחרות ו/או אם יש חשד כי התוכן הועתק על ידי המשתתף תוך הפרת זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ו/או מכל סיבה אחרת.
תוצאת התחרות והכרזת הזוכה על ידי השופטים תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא נושא לדיון משפטי, לפי סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג–1973.
הפרס
הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, להמרה ו/או לזיכוי בכל דרך או בכל צורה שהיא.
הפרס קבוע ואינו ניתן להחלפה ו/או המרה בכל דרך שהיא לכסף ו/או לשווה ערך ו/או בכל צורה אחרת.

מובהר בזאת כי הזכייה בפרס תהא כמפורט בתנאי התחרות בלבד. השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכל התנאים ובזאת פוטר המשתתף את DRIVER ו/או מי מטעמה מכל חבות ו/או אחריות ישירה ו/או נגזרת בכל הקשור בפרס ו/או במימושו, במישרין ו/או בעקיפין.
DRIVER רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שסברה שזכייתו הושגה תוך מרמה או תוך מעשה אחר שאינו כדין, לרבות הפרה של מי מהוראות תנאי התחרות.
הפרס לזוכי התחרות יפורט במתווה התחרות.
אם מסיבה כלשהי נבצר מהמשתתף הזוכה לאסוף או לקבל את הפרס, DRIVER רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות, להחליף, לבטל ו/או לעדכן את הפרס ו/או כל חלק ממנו, עם או בלי הודעה למשתתפים ולזוכים.
במקרה בו המשתתף הזוכה לא ייגש לקבל את הפרס בו זכה, בתוך 30 ימים, ממועד משלוח ההודעה אליו, יאבד המשתתף את זכאותו לממש את הפרס, והזכאות לפרס תעבור למשתתף אחר או תבוטל.
המשתתף הזוכה יישא בכל חבות מס בקשר עם קבלת הפרס, ככל שתחול, לרבות מס הכנסה והכל כמפורט בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), תשס"ג-2003 ו/או בכל הוראת חיקוק אחרת.
DRIVER ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפרס (על כל רכיביו), ולא תישא באחריות לתקלות, נזקים, הוצאות, לרבות ביטוח ותשלום מס הכנסה, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בתחרות, במישרין ו/או בעקיפין.

זכויות קניין רוחני
כל התכנים המופיעים בדף ה-Facebook, בדף ה-Instagram, אתר האינטרנט ובאפליקציה של DRIVER, מהווים נכסים קניינים של DRIVER וכל זכויות הקניין הנוגעות בהם, לרבות, אך לא רק, כל יצירה ו/או המצאה ו/או רעיון ו/או ידע ו/או פיתוח ו/או גילוי ו/או הליך ו/או תהליך ו/או שיטה ו/או טכנולוגיה, לרבות שיפורים ו/או שכלולים ו/או תוספות ו/או יצירות נגזרות, וכן כל מדגם, סימן מסחר ובקשה לסימן מסחר, שם מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סוד מסחרי, שם מתחם, בין אם רשום או ניתן לרישום ובין אם לאו, שייכים באופן בלעדי ל DRIVER לרבות אם נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתתף במפורש על פי תנאים אלה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.
התנאים וההוראות כמפורט לא מהווים כל ויתור על קניינה הרוחני של DRIVER על פי כל דין ואינם מקנים למשתתף כל זכות בקניין הרוחני של DRIVER והכל בהתאם לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 ו/או כל הוראת חיקוק אחרת.

 כל משתתף מצהיר כי הפוסט שיעלה במסגרת התחרות, נכתב, נוצר, והומצא על ידי המשתתף עצמו, ולא תוך העתקה ו/או שימוש בתוכן אחר, כולו או חלקו, בין אם של משתתף אחר או של כל צד שלישי אחר כלשהו, וכל משתתף מצהיר ומאשר שהפוסט שהעלה אינו מפר זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.
העלה המשתתף פוסט בניגוד לאמור לעיל, יישא המשתתף באחריות המלאה והבלעדית לכך, וכן ישפה ויפצה את DRIVER ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה או דרישה שתופנה כלפיה בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני שנעשתה על ידי המשתתף, לרבות, נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, ככל שיגרמו בקשר עם הפרה של מי מתנאי התחרות ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם התחרות.
בהשתתפותו בתחרות מעניק בזאת כל משתתף ל- DRIVER, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, את זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני וכל זכות אחרת בפוסט שהעלה, ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי DRIVER תהא הבעלים הבלעדיים ובעלת הזכויות הקנייניות בפוסט כאמור במסגרת תקופת תחרות זו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה והמשתמש יספק ל- DRIVER משוב, הערה או הצעה כלשהי לגבי התנהלותה ו/או האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים הקיימים ו/או העתידיים ש- DRIVER מציעה או עשויה להציע בעתיד (להלן: "ההצעה") , יהיו כל זכויות הקניין הרוחני שייכות ל- DRIVER וכי הוא ממחה את כל הזכויות בקניין הרוחני השייכות לו ל- DRIVER. DRIVER תהיה רשאית לשלב את ההצעות בכל המוצרים והשירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש בהצעה, ללא קבלת אישור המשתמש, וזאת לכל מטרה שהיא , מבלי להעניק למשתמש כל תמורה, וכי הוא מוותר במפורש על כל זכות, טענה או דרישה שעשויה להיות לו, או שהוא רשאי לטעון, בכל הנוגע לזכאות לכל תשלום, תמורה או תמלוגים בנוגע לתרומתו למוצרים ו/או השירותים של החברה ו/או לכל תמורה אחרת בקשר עם תוכן המופיע בהצעה. כמו-כן המשתמש מוותר בזאת כלפי DRIVER על כל זכות מוסרית שתהיה לו בהצעה ובפוסט. לעניין זה "הזכות המוסרית"- כמשמעה בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.

כל משתתף בתחרות (בין אם זכה ובין אם לאו) מצהיר ומאשר בזאת שידוע לו, והוא מסכים, ש- DRIVER כבעלת הזכויות הקנייניות בפוסט, תהא רשאית לעשות בפוסט שימוש מלא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצרכי שיווק, פרסום וקידום מכירות, וכל משתתף מעניק בזאת ל- DRIVER באופן בלתי חוזר, וללא כל תמורה, את זכויות הפרסום, השידור, ההפצה, המכירה, ההעברה, עיבוד, עריכה, שילוב במדיה מסחרית, או בכל דרך אחרת, ובכל אמצעי מדיה, לרבות בעיתונות, בחוברות הפצה, בגלויות, באתרי אינטרנט ושידורי טלוויזיה או רדיו וכו', בפוסט הנ"ל.
בהשתתפות בתחרות זו מצהיר כל משתתף ומאשר כי אין לו, ולא יהיו לו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לזכויות הקניין הרוחני הנ"ל ו/או השימוש שיעשה בהם על ידי DRIVER ו/או מי מטעמה, וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד DRIVER ו/או מי מטעמה בגין הנ"ל.

הגבלת אחריות
DRIVER, וכל אחת מחברות האם, חברות הבת, החברות הקשורות אליהם, יורשיהם, נציגיהם, סוכנויות הפרסום וקידום המכירות, העובדים, הסוכנים והקבלנים שלהן, בהתאמה (להלן: "הצדדים המשוחררים") לא יישאו בשום חבות או אחריות כלפי כל משתתף או צד ג' אחר, הנובעות מהשתתפות ו/או מניסיון להשתתף בתחרות ו/או מהיכולת או היעדר היכולת להעלות או להוריד מידע כלשהו בקשר להשתתפות בתחרות.
הצדדים המשוחררים לא יישאו בשום חבות או אחריות בגין בעיות או תקלות, טכניות או אחרות המתעוררות בין היתר בקשר לכל אחד מהמקרים הבאים אשר עשוי להשפיע על תפעול התחרות ו/או אתר התחרות ו/או הפלטפורמות; תקלות חומרה או תוכנה; פגם במחשב, טלפון, כבלים, לווין, רשת, קישוריות אלקטרונית, אלחוטית או אינטרנטית או בעיות אחרות בתקשורת המקוונת; שגיאות או מגבלות של כל ספקי שירותי אינטרנט, שרתים, מארחים או ספקים (לרבות הפלטפורמות); שידורי נתונים פגומים או משובשים; כישלון בקבלה או שליחה של כל דואר אלקטרוני; שידורי דואר אלקטרוני שאבדו, הגיעו באיחור, התעכבו או נעצרו; אי נגישות של דף ה-Facebook ו/או של דף ה-Instagram של DRIVER ו/או האתר ו/או האפליקציה , כולם או חלקם, בשל כל סיבה כלשהיא; עומסים באינטרנט בכלל או בדף ה-Facebook ו/או בדף ה-Instagram של DRIVER,ובאתר ו/או באפליקציה בפרט; התערבות לא מורשית של מקור אנושי או לא אנושי בתחרות, בדף ה-Facebook ו/או בדף ה-Instagram של DRIVER, באתר ו/או באפליקציה, כולל, אך לא מוגבל לשימוש בלתי מורשה או חבלה, פריצה, גניבה, וירוס, תולעת מחשב, שגיאת תכנות או אובדן, פגמים בכל חלק מהתחרות, ספירה שגויה, הטעיה, אי נגישות או חוסר זמינות של חשבון דואר אלקטרוני הקשור לתחרות. הצדדים המשוחררים לא יהיו אחראים לכל שגיאת דפוס או טעות כלשהיא ו/או נתונים בלתי מדויקים בדף ה-Facebook ו/או בדף ה-Instagram של DRIVER, בכללים אלו, בהכרזה על זוכים או פרסים ו/או בכל הכרזה אחרת בקשר לתחרות. ההשתתפות בתחרות, בדף ה-Facebook ו/או בדף ה-Instagram של DRIVER, באתר ובאפליקציה היא באחריות המשתמש בלבד.
הצדדים המשוחררים לא יהיו אחראים לכל מקרה מוות, נזק גוף או רכוש או אובדן מכל סוג שעלול להיגרם למשתתף, ו/או או לכל משתתף אחר ו/או לצד שלישי בעקבות השתתפות בתחרות ו/או בכל שלב שלה, בגין השימוש בדף ה-Facebook ו/או בדף ה-Instagram של DRIVER, באתר DRIVER ו/או באפליקציה /או בהורדת כל מידע או תוכנה עלי ידי המשתמש בקשר לכך. בהגשת מועמדות לתחרות, המשתתף משחרר בזאת באופן מוחלט ובלתי הדיר, את כל אחד מהצדדים המשוחררים מאחריות בקשר לכל טענה, נזק, או חבות שעולים או קשורים להשתתפותו בתחרות, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מקרי מוות, נזק גוף ונזק רכוש מכל סוג שהוא. בקבלת הפרס בתחרות, המשתתף מסכים ומקבל עליו שהצדדים המשוחררים לא יהיו אחראים לכל מוות, אובדן או פציעה אשר נגרמו מקבלת או השימוש בפרס. הצדדים המשוחררים לא יישאו בכל אחריות במידה וחלק מסוים של התחרות יבוטל.
המשתתף מסכים ומקבל עליו כי כל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה ועילת תביעה הנובעות ו/או הקשורות לתחרות או לפרסים שיוענקו במסגרתה, וכל הסוגיות והשאלות הנוגעות לתוקפם, פרשנותם ואכיפתם של כללים אלו, ייושבו בנפרד, מבלי לנקוט בכל צורה של תובענה ייצוגית, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין כאמור תהייה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו, ישראל. תביעות, פסקי דין ופיצויים יוגבלו לנזקים ישירים שנגרמו בפועל, ולא יתירו כל נזקים עקיפים או תוצאתיים, ו/או פיצויים עונשיים מכל סוג, ובשום מקרה לא יכללו כל עלויות או שכר טרחת עורך דין בקשר לכך.
המשתתף מתחייב בזאת לפצות ולשפות בשיפוי מלא מייד עם דרישתם הראשונה, ולהגן על הצדדים המשוחררים בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו ל- DRIVER ו/או לכל אחד מהצדדים המשוחררים, בקשר עם הפרה של מי מתנאי התקנון ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם התחרות.

שונות
DRIVER תהא רשאית להפסיק ו/או לבטל כל אחת מבין התחרויות ו/או לשנות את תנאיה, לרבות את תנאי תחרות אלו, ובכלל זה להוסיף קריטריונים נוספים או פרסים נוספים, בכל עת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר בזאת, כי התחרות תתבצע באתר האינטרנט והרשת החברתית "Facebook" ובהתאם לתנאי השימוש באתר ה-Facebook ובאתר האינטרנט והרשת החברתית "Instagram" ובהתאם לתנאי השימוש באתר ה-Instagram ו/או מי מטעמן.
השתתפות בתחרות, מהווה הסכמה מצד כל משתתף לכך ש- DRIVER ו/או מי מטעמה, תוכל לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה בדף הפייסבוק שלה ובדף האינסטגרם שלה בכל באמצעים הנחוצים. DRIVER תהא רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השימוש ו/או לצרכים אחרים של DRIVER ו/או לצרוך קיום הוראות כל דין.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין אלא אם נכתב אחרת במפורש.
כל משתתף, בעצם השתתפותו בתחרות, מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי תקנון זה, כי הוא מסכים ומאשר את האמור בו, וכי הוא עומד וימשיך לעמוד במשך כל תקופת התחרות בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

HI DRIVER

פרטיך נקלטו בהצלחה!

נציגנו יצור עימך קשר בהקדם, נא להיות זמין :)

HI DRIVER

נרשמים עכשיו ומתחילים להרוויח!

הזמנתך נשלחה בהצלחה!

הנהג יצור איתך קשר בהקדם, נא להיות זמין :)