מדיניות השימוש בקופונים ומבצעים

בנוסף לאמור בתנאי השירות ומבלי לגרוע מהם, ההוראות הבאות יחולו על הקופונים ו/או המבצעים השונים שהחברה מעניקה (ככל שהיא מעניקה) ובהתאם לשיקול דעתה. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומכוון לשני הצדדים, ללא הבדל.

באמצעות הקופונים (נא ר’ סוגי הקופונים כמפורט להלן) והמבצעים תוכל/י לרכוש ו/או ליהנות ממוצרים ושירותים מסוימים של החברה, באמצעות מסירת/הזנת קוד ההנחה המופיע על-גבי הקופון הרלוונטי כחלק מהליך הרכישה. במידה והינך נתקל/ת בקשיים כלשהם במימוש הקופונים או המבצעים, אנא פנה אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: contact@taxidriver.co.il ובו הודעה המציינת, בין היתר, פרטים אודות השירות הרלוונטי וקוד ההנחה המצוין על גבי הקופון או המבצע שברשותך.

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי הקופונים והמבצעים בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך, שינויים מהותיים בתנאי הקופונים והמבצעים ילוו בהודעה מוקדמת על כך באתר ו/או באפליקציה. שינויים בתנאי הקופונים והמבצעים שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת באתר ו/או באפליקציה. המשך שימושך בקופונים ובמבצעים לאחר עריכת השינויים בתנאי הקופונים והמבצעים כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי הקופונים והמבצעים החדשים. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי הקופונים והמבצעים החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בהם.

לתשומת לבך, החברה עשויה להציע, מפעם לפעם, קופונים או מבצעים שונים בהתבסס על קריטריונים אשר נקבעים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, כגון (אך לא רק) – אזורים גאוגרפיים, שעות עומס או שפל, דפוסי השימוש באפליקציית החברה, עונתיות בשוק היסעי המוניות וכיוצא באלה פרמטרים, הכל בכפוף להוראות הדין. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחיל או להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מדיניות מבצעים כזו או אחרת וזאת גם ללא עדכונך מראש, או בכלל. לפיכך, עליך להיות מודע לכך כי ברגע מסוים, ייתכן שתהיה זכאי ליהנות ממבצע מסוים, ואילו בעיתוי אחר לא תהיה זכאי ליהנות ממבצע זה, בין אם בשל שינוי כללי של אחד או יותר מהקריטריונים המזכים במבצע ובין אם בשל החלטה לסיים את המבצע כליל. בשימושך באפליקציית החברה, הנך נותן לכך את הסכמתך ומוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בהקשר זה. כמו כן, הנך מוותר בזאת, באופן מפורש ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או דרישה בהקשר של תובענה ייצוגית כלפי החברה, והנך מסכים כי לא תהיה רשאי להעלות כל טענה ו/או דרישה בקשר עם תובענה ייצוגית.

בנוסף, הנך מסכים לתנאי השימוש בקופונים ובמבצעים כדלקמן:

 • מימוש הקופון או המבצע יעשה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בלבד.
 • הקופון או המבצע הינו אישי ולא ניתן למכירה, להעברה ו/או להמחאה, בין בתשלום ובין שלא בתשלום.
 • ישנם קופונים או מבצעים עבורם קבועה תקופת מימוש מקסימאלית שבמסגרתה ניתן לממשם. לאחר סיום תקופה זו, לא יהא לקופון כל תוקף, ותאבד את זכאותך לרכוש את המוצר או השירות במחיר מוזל, מבלי שתהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בעבור הקופון או המבצע.
 • ככל שמדובר בקופון או מבצע אשר השימוש בו מוגדר כחד-פעמי (נא ר’ סוג הקופון כמפורט להלן), לאחר השימוש יבוטל התוקף של הקופון או המבצע ולא ניתן יהיה לעשות בו כל שימוש נוסף.
 • הקופונים והמבצעים אינם ניתנים להמרה לכסף, לרבות בעבור ביצוע רכישות אחרות, וכן לא ניתן לשלם חובות עבר באמצעות הקופונים. לא יוחזר עודף או החזר מכל סוג שהוא בעד קופון שלא מומש על ידך, או שמומש חלקית.
 • באופן כללי, אין כפל מבצעים ברכישות המתבצעות באמצעות קופונים או מבצעים אלא במידה והחברה תחליט לקיים כפל מבצעים ביחס לקופונים ו/או מבצעים ספציפיים. החברה רשאית אך לא חייבת להודיע על כך מראש ולפרסם על כך הודעה באתר ו/או באפליקציה.

לתשומת לבך כי ייתכנו תנאים נוספים אשר יחולו, בנוסף למדיניות שימוש זו, על קופונים ו/או מבצעים ספציפיים, אותם ניתן יהיה לראות במסכי מידע בתוך האפליקציה ו/או בפרסומים רלוונטיים שונים.

מניעת השימוש בקופונים ובמבצעים

החברה רשאית למנוע ממך את השימוש בקופונים או המבצעים, לרבות את רכישת השירותים במחיר מוזל באמצעותם, בין באופן זמני ובין לצמיתות, בין באופן מלא ובין באופן חלקי, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא הנמקה, ללא מתן הודעה על כך מראש ומבלי שהחברה תישא בכל חבות מכך, וזאת בין היתר, בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות:

 • א. הפרת את תנאי הקופונים או המבצעים;
 • ב. החברה סבורה כי בצעת או שהנך עתיד/ה לבצע מעשה בלתי חוקי או להפר את הוראות הדין, באמצעות שימוש בקופון או המבצע;
 • ג. עשית שימוש בקופון או המבצע שלא למטרה שלשמה נוצרו ו/או כדי להטעות אדם אחר ו/או כדי לגרום לפגיעה בצדדים שלישיים כלשהם ו/או למטרה אחרת אשר לדעת החברה מהווה ניצול לרעה של הקופון או המבצע;
 • ד. מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
 • ג. מספר זיהוי מכשיר ייחודי (UDID) של המכשיר באמצעותו נעשה שימוש בחשבון המשתמש החדש (“מספר זיהוי המכשיר“) לא היה קיים במערכות החברה.

 

HI DRIVER

פרטיך נקלטו בהצלחה!

נציגנו יצור עימך קשר בהקדם, נא להיות זמין :)

HI DRIVER

נרשמים עכשיו ומתחילים להרוויח!

הזמנתך נשלחה בהצלחה!

הנהג יצור איתך קשר בהקדם, נא להיות זמין :)