תנאי שימוש

תנאי שימוש

עצם הכניסה לאתר ו/או הורדת מידע ו/או הורדת האפליקציה ו/או השימוש בשירותים (כהגדרתם להלן), בין באמצעות האפליקציה ובין באמצעות שירות התמיכה הטלפוני ו/או כל שירות עזר אחר לאפלקיציה, כפי שיהיה מעת לעת (לעיל ולהלן: “שירותי עזר”), מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה או במסמכים אחרים המקושרים למסמך זה (“תנאי השימוש”) וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר בעת השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים (כהגדרתם להלן) שיופיעו במסכי האפליקציה ו/או האתר, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ו/או באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם ולרבות באמצעות שירותי העזר (להלן, יחדיו- “השירותים”).

תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה בתחומי מדינת ישראל על ידך, המשתמש/ת (כהגדרתו להלן), באפליקציה ו/או באתר, לרבות שימוש בשירותים, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין מי מטעמך לבין החברה. כל שימוש באפליקציה, באתר ובשירותים בתחומי מדינות אחרות, כפוף לתנאי השימוש הרלוונטיים באותן מדינות (“תנאי המדינות האחרות”). ככל שתשתמש/י באפליקציה ו/או בשירותים במי מדינות אלו, קבלת תנאי שימוש אלה מהווה קבלה גם של תנאי המדינות האחרות, ועל אחריותך כמשתמש/ת לבדוק ולקרוא את תנאי המדינות האחרות לפני השימוש באפליקציה ו/או בשירותים באותן מדינות.

הטבות מסוימות, לרבות מבצעים, קופונים ושירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים . התנאים הנוספים יהיו מקושרים לתנאי שימוש אלה ו/או יופיעו באפליקציה ו/או באתר וימוקמו באיזורים המתאימים לרבות אך לא כולל, בסעיף 16 לתנאים אלה. יודגש כי התנאים הנוספים יכללו בדרך של הפנייה לתנאי השימוש וכי כל מונח שאינו מוגדר בתנאים הנוספים, תהא לו המשמעות שניתנה לו בתנאי שימוש אלה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים ו/או הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, האתר, לרבות השירותים המוצעים באמצעותם, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם מצויין במפורש אחרת.

האפליקציה מספקת פתרונות לשימוש בשירותי תחבורה ושינוע ומתווכת בין צורכי שירותים, כמוך, בין אם כלקוח/ה פרטי/ת ובין אם כלקוח/ה ו/או משתמש/ת עסקי, בין אם שירותי התחבורה והשינוע יסופקו לך או למי מטעמך, המעוניינים לצרוך שירותי תחבורה ושינוע, מצד אחד, לבין ספקי שירותי תחבורה ושינוע, נהגים ו/או או מפעילי כלי רכב (“ספקי השירות/ים”) המעוניינים לספק שירות מצד שני. האפליקציה מאפשרת למשתמש/ת לנטר ולהזמין שירותי תחבורה עבור הסעת נוסעים ו/או משלוח (“השירותים”).

החברה משמשת כמתווכת בלבד בין המשתמש/ת וספקי השירותים ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו ע”י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר ו/או משימוש בשירותים ו/או שימוש בשירותי התחבורה והשינוע.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף מיום פרסומם בדפי האפליקציה ו/או באתר. שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת במסך הבית של האפליקציה ו/או האתר. המשך שימושך באפליקציה ו/או באתר ובשירותים הניתנים בהם לאחר השינויים בתנאי השימוש כאמור, יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים. אם אינך מסכימ/ה למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באפליקציה ו/או באתר ובשירותים המוצעים בהם.

שינויים באתר ו/או באפליקציה

החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לשנות או למחוק כל או חלק מהאתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים, או להטיל חיובים עבור גישה לחלק או לכל החלקים באתר, באפליקציה ו/או שירותים, עם או בלי הודעה מראש. החברה לא תהא אחראית כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי כאשר החברה משנה או מורידה כל או חלק מהאתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים. ככל שאת/ה מתנגד/ת לשינויים שבוצעו או יבוצעו על ידי החברה, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים. עצם שימושך באתר, באפליקציה ובשירותים המוצעים באמצעותם, לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלתך והסכמתך לשינויים.

החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך שהיא ומכל סיבה שהיא, לחסום באופן מיידי את גישתך לאתר ו/או לאפליקציה. הנך מאשר/ת ומסכימ/ה כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי, בגין חסימת הגישה שלך לאתר ו/או לאפליקציה ו/או השירותים. הפסקת הגישה שלך לאתר ו/או לאפליקציה לא תשנה ו/או תבטל כל חבות שתיווצר כתוצאה מהשימוש שלך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, בין אם התחייבות כזו היא כלפינו או כלפי צדדים שלישיים.

אם נחסמה גישתך לאפליקציה ו/או לאתר כאמור, לא תהיה/י רשאי/ת לשוב ולהירשם באפליקציה ו/או באתר תחת שם משתמש/ת אחר/ת בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. לתשומת לבך כי רישום לאפליקציה ו/או לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים הנך מצהיר/ה כי תעשה/י באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותם שימוש אישי בלבד עבורך ועבור מי מטעמך, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ותמנע/י מכל שימוש מסחרי באפליקציה ו/או באתר, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים באפליקציה ו/או באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע בחברה או צד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי. הנך מודע/ת לכך כי את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת על השימוש באפליקציה ו/או באתר.

אם הנך קטין/ה (מתחת לגיל 18), השימוש באפליקציה ו/או באתר מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס שלך, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם. כמו כן, מצב שבו הנך מנוע/ה מכל סיבה שהיא להתקשר בהסכמים חוזיים, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

כפי שצויין, החברה לא תהא אחראית על כל נזק שהוא שייגרם לך ו/או לספקי השירותים בעקבות ובמהלך מתן שירותי התחבורה מעצם היותה כמתווכת בלבד בין המשתמש/ת לספקי השירותים. עם זאת ולמעלה מן הצורך אנו מדגישים בפנייך להתייחס לספקי השירותים בכבוד, לא לגרום להם ו/או לרכביהם נזק וכן לא לעסוק בפעילות לא חוקית, מאיימת או מטרידה במהלך השימוש בשירותים ו/או בשירותי ההסעה והשינוע ו/או ברכביהם של ספקי השירותים.

לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי סעיף זה עשויה לחשוף אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה/תהיי צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

ההרשמה לאפליקציה ו/או לחשבון באתר

נכון למועד פרסום תנאי השימוש, השימוש באפליקציה ובאתר ללקוחות פרטיים לצורך הזמנת השירותים ולצורך הרשמה איננו כרוך בתשלום. החברה רשאית לגבות בעתיד תשלום בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים המסופקים דרך האפליקציה. ככל שהחברה תבקש לעשות זאת תתפרסם על כך הודעה באפליקציה ו/או באתר. בכל מקרה החברה לא תגבה ממך כל תשלום ללא הסכמתך המפורשת לכך.

על מנת לבקר באתר אין צורך בהרשמה. אולם, על מנת להשתמש באפליקציה ו/או בחשבון משתמש/ת באתר (“החשבון“) יש צורך בהרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש/י למסור מידע אישי שלך שיכלול בין היתר שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום (להלן: “פרטי החשבון”). יתכן ורישומך לאפליקציה ולחשבון יהיה כפוף לתנאים נוספים, אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, שיפורסמו במסכי האפליקציה ו/או האתר. הנתונים שתמסור/תמסרי בעת ההרשמה לחשבון ו/או לאפליקציה (מלבד נתונים הקשורים להליך עיבוד התשלומים, כפי שמפורט להלן) יישמרו במאגר המידע של האתר ו/או האפליקציה. שימוש האפליקציה ו/או האתר בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה להלן.

עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לאפליקציה ו/או לחשבון ועל עדכון האפליקציה ו/או החשבון בכל שינוי בפרטים, שיהיה בהתאם לפירוט במדיניות הפרטיות להלן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האתר ו/או האפליקציה ו/או החשבון, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים בכדי לאשר עסקאות הנוגעות לחשבונך וכן סגירת חשבונך לפי הצורך.

תשלום

כלקוח פרטי, התשלום לספק השירותים, מתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או מזומן בלבד. על אף האמור, אנו עשויים לאפשר תשלום באשראי בלבד, במועדים, אזורים ובשעות מסוימות, והכול בכפוף להודעה מתאימה שתתפרסם באפליקציה, בסמוך או בעת ביצוע הזמנת הנסיעה. בין אם הגדרת כי התשלום לספק השירותים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות מזומן, אזי לאחר אישור התשלום במועד סיום הנסיעה, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת בעת פתיחת החשבון כאמור, קבלה עבור התשלום. במסמך תנאי שימוש זה, “כרטיס אשראי” משמעו כאמור בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו–1986, למעט כרטיס אשראי דיירקט, כרטיס אשראי נטען ו/או כל כרטיס אחר הנטען מראש.

הנך מתחייב/ת שלא לעשות שימוש בכרטיס אשראי או בכל צורה אחרת של תשלום אלא אם יש ברשותך את ההרשאה הנדרשת לעשות זאת.

תעריפים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריפי השירותים מעת לעת, לרבות לעדכן את מדיניות גביית דמי ההזמנה, בכפוף לדרישות החוק ובהתאם למפורט באפליקציה ו/או באתר ו/או במבצעים שונים, כפי שהחברה תבחר ליישם מעת לעת.

 

לקוחות ומשתמשים עסקיים

לקוחות עסקיים במסלולים מסוימים (כפי שיוגדרו על ידי החברה מעת לעת) יפעלו בהתאם להסכם ייעודי שייחתם בין כל לקוח/ה עסקי/ת לבין החברה, שיגדיר, בין היתר, את דמי המנוי, תנאי התשלום ושאר הפרטים המסחריים להתקשרות בין הלקוח/ה העסקי/ת ובין החברה. הלקוחות העסקיים יאפשרו לגורמים מטעמם, כגון עובדים, ספקי שירותים או כל צד שלישי , להשתמש בשירותים במסגרת החשבון של הלקוח/ה העסקי/ת, שיוגדר עבור כל משתמש/ת עסקי/ת באמצעות המכשיר הנייד שלו/ה.

אנו נספק ללקוח/ה העסקי/ת גישה למערכת ניהול משתמשים והרשאות הכוללת, בין היתר, אפשרות ליצירת דו”חות נסיעה ומערכת ניהול ובקרה על הנסיעות המוזמנות של המשתמשים העסקיים של כל לקוח/ה עסקי/ת.

ספקי השירותים ואחריותם כלפי הלקוחות

הנך מעניק/ה בזו לחברה ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך שימושך בשירותים, להעביר מידע הכולל את שמך, מספר הטלפון שלך, תמונתך (ככל שמסרת אותה בתהליך ההרשמה), מיקומך הגיאוגרפי, פרטי הנסיעה ושעת הנסיעה לספקי השירותים אשר מספקים את שירותיהם באמצעות החברה. מידע זה יועבר לספקי השירותים על מנת שאלו יוכלו לבחור לקבל את הזמנת אי אילו מהשירותים ולספק לך את שירותי התחבורה בפועל.

הנך מאשר/ת ומסכים/ה בזאת כי האפליקציה והאתר משמשים כזירת פעילות וקישור בין משתמשים לספקי שירותים וכי החברה, כגוף המפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים, אינה מהווה, בשום מקרה, ספק שירותים ו/או שירותי תחבורה ושינוע בכל דרך אחרת למשתמשי הקצה. החברה אינה מעורבת בעסקה אשר מתבצעת בינך כמשתמש/ת לבין ספק השירותים.

ככל שלאחר קבלת מספר הטלפון ו/או פרטי יצירת הקשר של ספק השירותים הרלוונטי באמצעות האפליקציה ו/או האתר, תגיע/י להסכם כלשהו עם ספק השירותים הרלוונטי, הרי שאנו איננו צד להסכם זה ולא תחול עלינו החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו. הינך מצהיר/ה בזאת כי ידוע לך כי הינך אחראי/ת באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין ספק השירותים הרלוונטי, והינך משחרר/ת בזאת את החברה, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של ספקי השירותים ובקשר להסכם שנכרת בינך לבין ספק שירותים מסוים.

ספקי השירותים אליהם תופנה באמצעות האפליקציה ו/או האתר, הינם גורמים בלתי קשורים אלינו אשר הציגו והתחייבו בפנינו כי להם ההיתרים והרשיונות ההכרחיים על פי חוק כדי לספק את השירותים אותם הם מעוניינים לספק למשתמשים. אנו מסתמכים, באופן מלא ומוחלט, על המצגים וההתחייבויות שסופקו לנו על-ידי ספקי השירותים וכן על דירוג של משתמשים, לצורך הערכת מידת התאמתם של ספקי השירותים לצרכי המשתמשים. למען הסר ספק, איננו מבצעים בדיקות נאותות כלשהן, ואיננו מבצעים בדיקות רקע שונות (לרבות בחינת רישיונות, תקינות כלי הרכב ומצבו, תעודות הסמכה ו/או מסמכים אחרים) ואיננו מתחייבים כי ספקי השרתים מוסמכים, רשאים, ו/או מורשים לספק את השירותים כאמור. בדומה, לאחר קבלת שירות מספקי השירותים, עשויה להינתן לספקי השירותים האפשרות לדרג אותך כלקוח לקבלת השירותים ולייתן משוב בקשר לקבלת השירותים על ידך. מידע זה עשוי לשמש אותנו לטובת שיפור השירותים הניתנים על ידינו כפלטפורמה המתווכת בין הלקוחות המעוניינים לצרוך את שירותי תחבורה ושינוע לבין ספקי השירותים.

ספקי השירותים אשר מספקים את שירותי התחבורה הינם קבלנים עצמאיים ואינם מועסקים על-ידי החברה, הם אינם משמשים כנציגינו ו/או שלוחנו ואיננו משמשים כנציגיהם ו/או שלוחיהם בשום אופן וצורה. אנו משמשים כמתווך בלבד בין ספקי השירותים לבין המשתמשים ואיננו מעורבים, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בעסקה שתתבצע, ככל שתתבצע, בין ספק השירותים הרלוונטי לביניכם ו/או לבין צד שלישי כלשהו, וכן בשירות הניתן על ידי ספקי השירותים בפועל.

הגבלת אחריות

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו ע”י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר ו/או משימוש בשירותים. לתשומת לבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של ספקי השירותים ו/או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

מבלי לגרוע מהאמור, כל מידע המצויין באתר ו/או באפליקציה הקשור לזמני אספקת השירותים לרבות זמן הגעת ספק השירותים, זמן הגעה ליעד, משך הנסיעה ו/או המשלוח (“הערכות זמנים“), מבוסס על אומדנים בלבד ותלוי בפרמטרים נוספים שאינם בשליטת החברה, הכוללים בין היתר, מזג אוויר, עומסי תנועה ופעולות עצמאיות של ספק השירותים. זמני אספקת השירותים כפי שיצוינו באתר ו/או באפליקציה לא יהוו כל התחייבות מצד החברה והינך מוותר/ת על כל טענה, עילת תביעה או חבות כנגד החברה בקשר לאי דיוקים בהערכות הזמנים.

החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים המוצעים בהם בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האפליקציה והאתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים וכדומה, ייתכן והאפליקציה ו/או האתר לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאפליקציה ו/או האתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם.

החברה, וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות ספקי השירותים), רשאים לפרסם באמצעות האפליקציה ו/או האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האפליקציה ו/או האתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באפליקציה ו/או באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור והאחריות על רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש/ת בלבד.

שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים.

סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, האתר, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

 

HI DRIVER

פרטיך נקלטו בהצלחה!

נציגנו יצור עימך קשר בהקדם, נא להיות זמין :)

HI DRIVER

נרשמים עכשיו ומתחילים להרוויח!

הזמנתך נשלחה בהצלחה!

הנהג יצור איתך קשר בהקדם, נא להיות זמין :)